ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster-1.jpg