ตราสัญลักษณ์ :

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ( Center of Science and Technology for Research and Community Development )

ปรัชญา : มุ่งมั่นบริการพัฒนางานก้าวไกลรับใช้ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯจะเป็นหน่วยงานชั้นนำของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคที่ให้บริการห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นการเรียนการสอนและการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและรวบรวมความรู้ควบคู่กับการศึกษาและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม

สีประจำ : สีเหลือง

เอกลักษณ์ : บริการวิชาการเข้มแข็งพัฒนาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่สากล

อัตลักษณ์ : บริการวิชาการสร้างงานวิจัยร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าใจท้องถิ่น

ค่านิยม : สุดยอดบริการทีมงานเป็นเลิศเกิดงานคุณภาพสร้างมิตรภาพด้วยใจร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาองค์กร


พันธกิจ

1. บริการและสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการของคณะและสาขาวิชาต่างๆในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

2. บริการและสนับสนุนการค้นคว้าหรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์แก่อาจารย์และนักศึกษาในด้านการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อสนเทศต่างๆ

3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรมหรือประชุม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานให้กับหน่วยงานต่างๆภายในท้องถิ่นรวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทำวารสารสารประชาสัมพันธ์และรวบรวมข้อสนเทศต่างๆเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน


เป้าประสงค์

1. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยกระดับความสามารถของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯในการทำงานวิจัยเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมความรู้และการบริการด้านวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น

4. พัฒนาและประยุกต์ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯที่มีอยู่เดิมและจัดหาใหม่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฯให้สามารถบริการทางวิชาการได้หลากหลายและทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งเป็นทางเลือกในการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล  ให้กับหน่วยงาน/องค์กรในท้องถิ่น


ประวัติความเป็นมา

      โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ
(โครงการพวส.) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 7 
โดยระยะแรกได้ดำเนินการในวิทยาลัยครู (ชื่อเดิมสถาบันราชภัฏ) จำนวน  13  แห่งเป็นเงิน 1,500 ล้านบาทส่วนโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์อีก 17 ศูนย์ที่ดำเนินการภายหลังได้รับเงินสนับสนุนโดยเงินกู้จากธนาคารโลกเป็นเงิน  81.9  ล้านเหรียญสหรัฐและเงินสมทบอีก  58.3  ล้านเหรียญสหรัฐโดยคาดหวังว่าการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งจะกระตุ้นให้อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สามารถทำการวิจัยเจาะลึกโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง (samples) ในท้องถิ่นซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ๆจากท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ประชาชนได้ประโยชน์จากการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันราชภัฏในรูปของการจัดฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการเกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

      ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (Center  of  Science  and  Technology  for  Research  and  Community  Development)  สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการดังกล่าวในระยะแรกคือในช่วงปีการศึกษา 2535 – 2539 เพื่อจัดหาสนับสนุนด้านวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพโดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิชาวิทยาศาสตร์โดยมีหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและแบ่งงานของศูนย์ออกเป็น  4  ฝ่ายได้แก่ฝ่ายนิทรรศการฝ่ายการศึกษาฝ่ายบริหารและฝ่ายวิจัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองหัวหน้าคณะวิชา

      ต่อมาในปีพ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชาจึงได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯโดยกำหนดให้คณะกรรมดำเนินงานมาจากตัวแทนของโปรแกรมวิชาแบ่งงานเป็น  2  ฝ่ายคือฝ่ายห้องปฏิบัติการและฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงปีการศึกษา 2543

      ในระหว่างปีพ.ศ. 2544 – 2547  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎพ.ศ. 2547  ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปโดยในปีการศึกษา 2544 – 2545 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและในปี 2546 – 2547 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจากนั้นในระหว่างปีพ.ศ.2548 – 2556 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯอยู่ภายใต้สังกัด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์อื่นๆอีก 3 ศูนย์คือศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์ภาษาและ
ศูนย์วิทยบริการและตั้งแต่ พ.ค.2556-ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ฯได้ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา