นางโสภิตา  เลิศสุบิน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯและหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

   
       
   

น.ส.พาริณี   โลมาอินทร์

รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 
   
 

นางจิตตานันท์  วอนอก

หัวหน้าฝ่ายสำนักงานฯ

 

นายปฐมศร  จุฑะกนก

หัวหน้าฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายวางแผนฯ

 

นายอรุณศักดิ์  ไชยอุบล

หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ

 

นางสาวนุชจรี ละดาดาษ

นักวิชาการศึกษา 

 

นายปุณนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิดา  พงศาวลี

นักวิชาการศึกษา

 
 

นายจักรรัตน์  บุญมา

ผู้ประสานงานคลีนิคเทคโนโลยี

 
นายวัชรพล  จันทะเนาว์

ผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้าน