ระดับปริญญาตรี

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2556

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2548


ระดับบันฑิตศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก พ.ศ. 2560

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559


การให้ปริญญากิตติมศักดิ์

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548