1. กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

            1.1 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานในส่วนของงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริการการเรียน
การสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยี โดยศูนย์ฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถให้บริการได้ 4 สาขา คือ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์
            1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

2. กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

             2.1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจวิเคราะห์ที่
เป็นที่ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง และเป็นที่ยอมรับ
             2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 

3. กลยุทธ์การบริการวิชาการ

             3.1 การให้บริการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยรับทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ น้ำทิ้ง น้ำดื่ม อาหาร อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ
             3.2 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการจัดฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ อบต. ครู กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
และประชาชนทั่วไป ผ่านหลักสูตรที่แตกต่างและหลากหลายในแต่ละปี
             3.3 การบริการด้านอาคารสถานที่มีการให้บริการในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
             3.4 การบริการการเรียนการสอนและการวิจัยโดยให้บริการทางด้านอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแนะนำ
การใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งในส่วนของเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง
             3.5 การเผยแพร่สนับสนุนงานวิจัยและงานประชาสัมพันธ์โดยจัดทำวารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ปีละ 2 ฉบับ และ สารประชาสัมพันธ์เดือนละ 2 ฉบับ
เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 

4. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

             4.1 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ส่วนท้องถิ่นฯ
             4.2 บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมใจกันสวมใส่ชุดที่ทำจาก ผ้าพื้นเมือง ทุกวันพุธ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและจังหวัดอุดรธานี